Show IP

La teva IP: 54.198.23.251

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Oferta d'estudis

Modalitat semipresencial

L’oferta d’ensenyaments en règim de semipresencialitat ve regulada per la resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.


1. Finalitat

La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de
formació professional.


2. Persones a qui va adreçada

2.1 La matrícula semipresencial s’adreça a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

a) el treball, o
b) tenir cura d’altres persones, o
c) qualsevol altra circumstància excepcional que els impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives.

2.2 La documentació acreditativa de les incompatibilitats és la següent:

a) Causa: treball com a assalariat o assalariada.
Documentació acreditativa: informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i contracte de treball o bé informe de l’empresa, que indiqui l’horari de treball.

b) Causa: treball autònom.
Documentació acreditativa: còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques,
i rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent.

c) Causa: tenir cura d’altres persones.
Documentació acreditativa: del vincle, pot ser el llibre de família o bé una declaración jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la cura, per part de la persona interessada, d’altres persones.

d) Causa: qualsevol altra circumstància excepcional.
Documentació acreditativa: declaració jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la circumstància excepcional.

3 Abast

La matrícula semipresencial pot aplicar-se a tots o a part dels mòduls o
unitats formatives que cursi l’alumne o l’alumna.


4   Canvi de matrícula

El canvi de la matrícula semipresencial a la modalitat presencial, o a l’inrevés, l’autoritza el director o la directora del centre.


5   Característiques

5.1   Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.

5.2   Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.

5.3   Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que l’alumnat faci de forma semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial.

5.4   Els centres educatius, per a l’aplicació de la matrícula semipresencial de cada alumne o alumna, han de disposar de la pauta metodològica, la qual ha de contenir:

a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé.
b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna.
c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials.
d) La distribució prevista de l’horari de presencial.

5.5   El professorat de les unitats formatives o dels crèdits amb alumnat amb matrícula semipresencial tutoritzarà les activitats d’ensenyament-aprenentatge semipresencial del seu alumnat de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat.

5.6   S’han d’avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semi- presencial.
5.7   El centre educatiu ha de guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.
 

6 Pauta metodològica

1.    Distribució horària prevista

  • 50% hores presencials en el centre i 50% hores no presencials
  • Es pactarà per a cada mòdul els dies i hores de presència, revisables si canvien les circumstàncies dels alumnes


2.    Règim d’atenció personal a l’alumne/a

La comunicació entre l’alumne/a i el professor/a es realitzarà mitjançant:

  • hores presencials
  • campus virtual
  • missatgeria del campus
  • fòrums
  • sistemes col·laboratius
  • correu electrònic
  • tutoria específica

d'acord amb el que s'estableix a la pauta metodològica.


3.    Materials o recursos curriculars a disposició de l’alumne/a

•    Materials publicats a través del campus virtual
•    Equipaments i programari en l’aula del grup
•    Realització de pràctiques que requereixin material específic en hores presencials

Mostra # 
Títol
Oferta de cicles amb modalitat semipresencial
barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO